Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “Rozporządzenie), podaję następujące informacje:

1. Administratorem danych, zwany dalej „AD”, jest :

Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bytowie Spółka z o.o.
ul. Dworzec 2, 77 – 100 Bytów
NIP 842-13-33-447
Tel: 59 822 50-12
e-mail: anita@btbs.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Bytowskie TBS Sp. z o.o. nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem mogą Państwo kontaktować się pod numerem tel. 59 822 50-12.

2. AD przetwarza dane osobowe na podstawie :

Art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001r. tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.
– Ustawa o własności lokali z dnia 24..06.1994r. tj. Dz. U. z 2018r. poz 716.Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995r. tj Dz. U. z 2017r. poz. 79 z późn. zm.
– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.
– Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. tj .Dz.U. z 2017r. poz. 180.
– Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. tj. Dz. U. z 2017r. poz .459 z późn. zm.

3. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :

– złożenia deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,
– zawarcia z TBS Bytów Sp. z o. o. umowy partycypacyjnej i innych dokumentów związanych z jej zawarciem,
– zawarcia z TBS Bytów Sp. z o. o. umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz w celu realizacji postanowień umownych (złożenia innych dokumentów związanych z jej zawarciem),
– rozliczenia czynszu najmu i innych opłat związanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z ww. opłatami wynikającymi z zawartych z TBS Bytów Sp. z o. o. umów,
– zarzadzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Bytów Sp. z o. o. na zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających z ww. umów,
– zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem rozpoznania prowadzonej przez administratora danych osobowych sprawy administracyjnej

5. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

6. Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD :

Obiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy BTBS Sp. z o.o., Urząd Miasta w Bytowie oraz te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a takze sądy, organy aministracji publicznej, urzędy oraz instytucje państwowe i samorządowe, komornicy oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, likwidatorzy szkód, konserwatorzy, wykonawcy, kurierzy.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3
celu przetwarzania, w tym celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach;


8. Osoba której dane dotyczą ma prawo :
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
– żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.